ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือใหม่ ]
2
บทความ blog ล่าสุดโดย
แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์admin
ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษadmin
ค้นหาจาก google
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
บริการสารสนเทศ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้าง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/ส.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
4 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
57 คน
สถิติเดือนนี้
1571 คน
สถิติปีนี้
19447 คน
สถิติทั้งหมด
137599 คน
IP ของท่านคือ 3.238.62.144
(Show/hide IP)
พยากรณ์อากาศ
 

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เผยแพร่งานวิจัย ทางวิชาการ เรื่อง รูปแบบการนิเทศการจัดเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
โดย : admin
เข้าชม : 565
พุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ชื่อเรื่อง       : รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อ
                 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ชื่อผู้วิจัย     : สมปอง พูลเพิ่ม
ปีที่วิจัย       : ปีการศึกษา 2561-2562
บทคัดย่อ
               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการและแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 2) สร้างรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 3) ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ดำเนินการวิจัยเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการและแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ โดยการวิเคราะห์เอกสาร การสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 17 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และสัมภาษณ์แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ โดยการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบ จำนวน 12 คน และตรวจสอบร่างรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน รวมทั้งประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบด้วยโครงการ จำนวน 4 โครงการ กำหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง เดือนเมษายน 2563 ตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถามและแบบรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
           ผลการวิจัยพบว่า
           1. สภาพปัจจุบันการจัดการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความต้องการจัดการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ สรุปได้ว่า การนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ควรกำหนดหลักการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการนิเทศ กำหนดกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และ ควรส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียน
           2. รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) หลักการและการเตรียมการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 2) การจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศ      3) กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศ และ 4) การติดตาม ประเมินผล และผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
           3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง เดือน เมษายน 2563 ด้วยโครงการทดลองใช้รูปแบบ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศ 2) โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3) โครงการส่งเสริมการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 4) โครงการติดตามผลนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ผลการทดลองพบว่า ความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบหลังการเข้าร่วมโครงการ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนหลังใช้รูปแบบ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
            4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ พบว่า
               4.1 คุณภาพผู้เรียนจากการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด และด้านความสามารถด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีจำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน โดยเฉลี่ยร้อยละ 91.00
               4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จากการใช้รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ปีการศึกษา 2562 สูงกว่า ปีการศึกษา 2561 หลังนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาทดลองใช้
               4.3 ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามีงานทำและเป็นผู้ประกอบการจนประสบผลสำเร็จ      คิดเป็นร้อยละ 98.15
               4.4. ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
               4.5 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะด้วยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
 
คำสำคัญ : รูปแบบ / การนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ / ระบบสารสนเทศ

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย. 63 12/ต.ค./2563
      รางงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2563 9/ต.ค./2563
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 รุ่นที่ 3 1/ต.ค./2563
      รางงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563 10/ก.ย./2563
      รางงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2563 17/ส.ค./2563

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ top.college@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป